Vedtægter for Nørre Aaby Motionsklub. Sidst godkendt på generalforsamlingen d. 25/2-2016.

§ 1:

Klubbens navn er Nørre Aaby Motionsklub / N-A-M, klubbens hjemsted & virke er Nørre Aaby by og opland.

 

§ 2:

Klubbens formål er at udbrede glæden ved motion og at styrke samværet omkring denne fælles interesse. Det er desuden klubbens formål at give medlemmerne bedre mulighed for at dyrke motion samt at være med til at udvikle fritids og idrætsaktiviteter i Nørre Aaby og opland.

 

§ 3:

Adgang til medlemskab af klubben samt deltagelse i klubbens aktiviteter har alle personer over 18 år.

§ 3a: Denne regel kan dog fraviges, hvis bestyrelsen finder det forsvarligt.

 

§ 4:

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og opkræves helårligt / halvårligt. Såfremt at kontingent ikke er indbetalt på det tidspunkt samt på den af klubben anviste måde ophører medlemskabet. Ved betaling af skyldig kontingent kan medlemskab atter opnås.

 

§ 5:

Deltagelse i klubbens arrangementer af enhver art sker på eget ansvar. Klubben har ingen forsikring, der dækker medlemmerne. Medlemmer af klubben forpligtiger sig til under klubbens arrangementer at overholde dopingregler. Samt i øvrigt på alle områder at vise størst mulig hensyn overfor andre medlemmer og klubbens ejendom. Medlemmer underlægger sig klubbens retningslinier for færdsel og opførsel i klublokalerne. Klubben kan til enhver tid påvise retningslinier vedr. ophold og træning i lokalerne, overholdes disse retningslinier ikke, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning samt inddragelse af medlemsbevis.

 

§ 6:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse sker med 2 ugers varsel ved annoncering i et lokalt blad og/eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Medlemsforslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 1 uge før generalforsamlingen finder sted. Årsregnskabet, som skal fremlægges på generalforsamlingen, skal være tilgængeligt for medlemmerne i skranken i centret senest to uger før generalforsamlingen.

 

§ 7:

Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter.

1.valg af dirigent

2.bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

3.fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

4.forslag fra medlemmer

5.valg af bestyrelse og suppleanter

6.valg af revisor og suppleant

7.fastsættelse af kontingent

8.evt.

 

§ 8:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det skriftligt, og skal afholdes senest 6 uger efter denne forlangende. En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§ 9:

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Stemmeberettigede er alle foreningens medlemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Dirigenten afgør hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mindst et medlem kræver det skal der afholdes skriftlig afstemning. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget. Ved valg at medlemmer til tillidsposter i klubben afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.

 

§ 10:

Klubben ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Den ene af disse bestyrelsespladser stilles til rådighed for, en af hallens bestyrelse, udpeget repræsentant. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Udover de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. Dersom et bestyrelsesmedlem varig eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Derimod tilkaldes suppleanter ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vælger en sekretær. Det enkelte medlem kan samtidig varetage flere hverv. Alle hverv er ulønnede, dog kan bestyrelsen vælge at dække omkostninger for enkelte bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren fører protokol over beslutninger.

På den stiftende generalforsamling vælges alle for en 2 eller 1 årig periode.

 

§ 11:

Klubben tegnes af Formanden eller 2 af foreningens bestyrelsesmedlemmer i forening. Klubbens regnskabsår er fra d. 1. januar til d. 31. december. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, underskrives der af den samlede bestyrelse. Indkøb samt vedligeholdelse for beløb på mere end 25.000 Dkr skal besluttes ved simpelt majoritetsvalg i bestyrelsen.

 

§ 12:

Klubben kan opløses på en generalforsamling hvor mindst 1/3 medlemmer er til stede. Er dette antal ikke tilstede, kan beslutningen om opløsning træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 2 ugers varsel senest 2 måneder efter den første, og uanset de mødendes antal.

Ved en opløsning af foreningen, skal den formue, der måtte være til stede på opløsningstidspunktet, deponeres i foreningens pengeinstitut i indtil 3 år. I denne periode vil den være at overdrage til en ny motionsklub, som bliver stiftet i Nørre Aaby med den samme formålsparagraf som Nørre Aaby Motionsklub og med vedtægter der kan anerkendes af Middelfart byråd – dog med den forudsætning at de skal indeholde en bestemmelse af samme omfang som beskrevet nedenunder. Lykkedes det ikke indenfor en 3 års periode at oprette en ny motionsklub, skal formuen overdrages til Middelfart kommune, som indenfor de følgende 3 år skal anvende formuen til sundhedsfremmende foranstaltninger i Nørre Aaby.

 

Vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling d. 18. april 2006

Vedtægtsændring vedr. § 2, 6 og 12 godkendt på ordinær generalforsamling d. 25. februar 2010

Vedtægtsændringer vedr. § 7 og 12 godkendt på ordinær generalforsamling d. 21. februar 2013

Vedtægtsændringer vedr. §1, 2, 5, 6, 8, 9 og 11 godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 18 marts 2015

Vedtægtsændringer vedr. §10 godkendt på generalforsamlingen d. 25. februar 2016.